ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

کاوشی نو در فقه اسلامی فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 103پاییز 1399 - (نسخه PDF)

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 60000 ریال

قاعده نیت در زمره قواعد فقهی پرکاربرد است. علی رغم حضور نمایان آن در ابواب فقهی مختلف،
طرح آن به عنوان قاعده ای فقهی با یادکرد جوانب متعدد و گوناگون و موارد کاربرد آن کمتر انجام
شده است. این نوشته درصدد معرفی قاعده و بیان ادل های است که می توان از آن برای اثبات قاعده بهره
جست. این ادله شامل کتاب، سنت و عقل است. برخلاف برخی که اساساً نیت را ویژه عبادات می دانند،
نه تنها نیت بلکه به تبع آن، قاعده نیت در غیرعبادات نیز جریان دارد. لذا نیت در قاعده به قصد قربت
اختصاص ندارد. افزون بر اینکه شامل معانی قصد عنوان، قصد مدلول لفظ و اثر و غایت آن، قصد لفظ
و اصل انگیزه و غرض نیز می شود و عملاً در همه این معانی به کار رفته است. تطبیقات فقهی قاعده به
همراه اصل روایات در ابواب مختلف گواه این تعمیم است. برخلاف تصور برخی، لفظ نیت بر همان
معنای لغوی خود مانده است. فقیهان پیشین در موارد مختلف به راحتی از برخی آیات و روایات برای
اثبات قاعده و وجوب نیت بهره م یجسته اند ولی رفت هرفته برخی پسینیان دلالت این آیات را زیر سؤال
برده اند؛ چنان که دلالت و سند برخی روایات را نیز برای اثبات قاعده نپذیرفت هاند.

کتاب های مشابه

دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره پنج؛ بهار و تابستان 1397
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره پنج؛ بهار و تابستان 1397
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...
کاوشی نو در فقه اسلامی فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 103پاییز 1399
کاوشی نو در فقه اسلامی فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 103پاییز 1399
60000 ریال
کاوشی نو در فقه ا...

گروهی از محققین...
کاوشی نو در فقه اسلامی فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 94 تابستان 1397
کاوشی نو در فقه اسلامی فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 94 تابستان 1397
50000 ریال
کاوشی نو در فقه ا...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ شماره29؛پیاپی 51؛بهار1397
فصلنامه اخلاق؛ شماره29؛پیاپی 51؛بهار1397
0 ریال
فصلنامه اخلاق؛ شم...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال27...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
0 ریال
فصلنامه فقه ؛ سال...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.