ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط‌فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد می‌انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهرۀ استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقررۀ عام و صریح مادۀ 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد دلالت می‌کند. نوآوری مقالۀ پیشِ‌رو در مقایسه با پیشینۀ تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد را به‌طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل‌اسقاط‌ و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافۀ خیارات را به‌طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویۀ قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِ‌رو نشان می‌دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در مادۀ 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این‌رو، تغییر مادۀ مذکور و همچنین اصلاح رویۀ قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.

کتاب های مشابه

فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال27...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
0 ریال
فصلنامه فقه ؛ سال...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 2؛ تابستان1398
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 2؛ تابستان1398
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 3؛ پاییز1398
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 3؛ پاییز1398
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
کاوشی نو در فقه اسلامی: فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 97 بهار1398
کاوشی نو در فقه اسلامی: فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 97 بهار1398
0 ریال
کاوشی نو در فقه ا...

گروهی از محققین...
فقه: فصلنامه علمی ، پژوهشی سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397
فقه: فصلنامه علمی ، پژوهشی سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397
15000 ریال
فقه: فصلنامه علمی...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.