ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

تکلّم‌‌، یکی از منافع زبان است. در برخی موارد، جنایت بر جرمِ زبان‌‌، با نقصان در تکلّم همراه می‌شود. قانونگذار از طرفی در مادهٔ 611 و 613 قانون مدنی، مبنا در تعیین میزان دیه در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان را‌‌ - به پیروی از قول مشهور‌‌ - حروف غیر قابل ادا نسبت به کل حروف دانسته ‌‌‌است و در مادهٔ اخیر‌‌، سخن از تعدّد جانی به میان آورده ‌‌‌است. از طرفی هم در مادهٔ 5رحمه الله5 و 5رحمه الله6 قانون مدنی در مسئلهٔ جنایت بر منفعت و محل آن‌‌، دیهٔ بیشتر را ملاک قرار داده ‌‌‌است. فقها در این زمینه اختلاف دارند و افزون بر نظریهٔ مشهور‌‌، شمار اندکی از فقها، مجموع دو دیهٔ تکلّم و زبان را ثابت می‌‌‌دانند و گروهی هم قائل به ثبوت بیشترین مقدار دیه از تکلّم و زبان هستند. همچنین‌‌، برخی این احتمال را داده‌‌‌اند که ملاک در تعیین دیه‌‌، مقدار مقطوع باشد. کلام مشهور فقها و سایرین‌‌، در این زمینه مطلق است و در فتاوا تفکیکی میان حالتی که جانیْ واحد یا متعدد باشد‌‌، صورت نگرفته است. جُستار حاضر‌‌، با ارزیابی فتاوا و مستندات آنها به این نوآوری دست یافته که روایات محل بحث از ضعف سندی و یا قصور دلالی در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان برخوردارند و اجماعی که ادعا شده‌‌، با موانع کبروی و صغروی مواجه است. از این‌رو‌‌، در نهایت‌‌، جهت تعیین میزان دیه در همزمانی جنایتِ موجب نقصان تکلّم و قطع بخشی از زبان‌‌، نظر به ثبوت بیشترین مقدار (از دیهٔ تکلّم و زبان) از باب عمل به ادلهٔ دیه هر یک از زوال تکلّم و قطع زبان‌‌، مورد پذیرش واقع شد و ملاک در حروف‌‌، کل حروف زبانی که مجنی‌‌‌علیه به آن تکلّم می‌‌‌کند‌‌، دانسته شد.

کتاب های مشابه

فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال27...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
0 ریال
فصلنامه فقه ؛ سال...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 2؛ تابستان1398
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 2؛ تابستان1398
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 3؛ پاییز1398
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 3؛ پاییز1398
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
کاوشی نو در فقه اسلامی: فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 97 بهار1398
کاوشی نو در فقه اسلامی: فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 97 بهار1398
0 ریال
کاوشی نو در فقه ا...

گروهی از محققین...
فقه: فصلنامه علمی ، پژوهشی سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397
فقه: فصلنامه علمی ، پژوهشی سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397
15000 ریال
فقه: فصلنامه علمی...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.