ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

کتابی که اکنون در دستانِ شماست، نگاه و رویکردِ امام موسی صدر به برخی از این مسائل و موضوعات است. یکی از مسائل مهم که مؤمنان همواره باید پاسخ‌گوی آن باشند، حفظ دلایلِ دین‌داری با نظر به تحولاتِ جهان و انسان است. به تعبیر امام موسی صدر، دین تنظیم‌کنندۀ رابطۀ انسان با جهانِ پیرامونش است. چون چنین است، باید روشن کنیم دین که پای در امر مطلق و ثابت دارد، چگونه همپای دو پدیدۀ تحول‌پذیر و متغیر می‌تواند رابطۀ آن دو را تنظیم کند. امام موسی صدر در این گفتارها و جستارها بیش از هرچیز دیگری در صدد توضیح این موضوع و چرایی نیازِ انسانِ مدرن به دین است. امام صدر در جایگاه روحانیِ شیعه همواره کوشش دارد که به این پرسش‌ها از منظر اسلام و تشیع پاسخ گوید. اما به اقتضای مسائل مشترکِ ادیان و فضای متکثرِ دینیِ لبنان، گاه بی‌نظر به اسلام و بانظر به معنایِ کلیِ دین سخن رانده است و قلم فرسوده است. کوشش کردیم که از میانِ گفتارها و جستارهای امام آن‌ها که به دین پرداخته‌اند، از قلم نیفتد. نیز باید تأکید کنیم که امام صدر در دیگر گفتارها و جستارهای خود مکرراً به دین - به معنای عام آن - پرداخته‌است و اکنون که موسوعۀ گام به گام با امام مجموعه گفتارها و مصاحبه‌ها و مقالاتِ سید موسی صدر در اختیار علاقه‌مندان است، می‌توان با مراجعه به آن، همۀ اظهارات دین‌شناسانۀ امام را بررسی کرد. اما اکنون به سیاقِ دیگر کتاب‌های مجموعۀ «در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر» بر آن بودیم که سخنرانی‌ها و مقالات را به شکل کامل گرد هم آوریم. لذا گفتارها و جستارهایی را برای کتاب حاضر برگزیدیم که دین موضوع اصلی آن‌ها بوده است.

کتاب های مشابه

کلمه یکم الله؛ اسم علم
کلمه یکم الله؛ اسم علم
5000 ریال
کلمه یکم الله؛ اس...

امام موسی صدر
کلمه دوم ادیان در خدمت انسان
کلمه دوم ادیان در خدمت انسان
5000 ریال
کلمه دوم ادیان در...

امام موسی صدر
کلمه سوم عبادت و عبودیت
کلمه سوم عبادت و عبودیت
5000 ریال
کلمه سوم عبادت و...

امام موسی صدر
کلمه چهارم امام علی(ع) و پویایی رهبری
کلمه چهارم امام علی(ع) و پویایی رهبری
5000 ریال
کلمه چهارم امام ع...

امام موسی صدر
کلمه پنجم حسین (ع) وارث انبیا
کلمه پنجم حسین (ع) وارث انبیا
5000 ریال
کلمه پنجم حسین (ع...

امام موسی صدر
کلمه ششم در پاسداشت آزادی
کلمه ششم در پاسداشت آزادی
5000 ریال
کلمه ششم در پاسدا...

امام موسی صدر
کلمه هفتم مبارز کیست؟
کلمه هفتم مبارز کیست؟
5000 ریال
کلمه هفتم مبارز ک...

امام موسی صدر
کلمه هشتم دین و کارگر
کلمه هشتم دین و کارگر
5000 ریال
کلمه هشتم دین و ک...

امام موسی صدر

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.