ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

برای زندگی (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 4) گفتارهای تفسیری امام موسی صدر

قیمت: 96000 ریال

قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و نخستین منبعِ شناختِ آموزه های اسلامی است.
اگر در مسیحیت شخصیتِ حضرت عیسی)ع( محوریت دارد، در اسلام کتاب است که محور دین و سرچشمۀ دریافت حقایق اسلامی است، و از همی نروست که مهمترین معجزۀ پیامبر اسلام و نیز جاودانه تلقی م یشود. هر حکم و اقدامی که دانشمندان اسلام و مسلمانان آن را به اسلام نسبت م یدهند، نباید با قرآن ناسازگار باشد. در واقع، قرآن معیارِ سنجش هر آموزه و رفتاری است که آن را به اسلام نسبت م یدهیم. امام موسی صدر در سخواندۀ حوز ههای علمیۀ قم و نجف است. هرچند او افزون بر تحصیلات حوزوی وارد دانشگاه شد و تحصیلات آکادمیک را نیز به آموخته هایش افزود، همیشه و هرجا عالم دین شناخته م یشد. امام موسی صدر خود نیز مجموعۀ اقدامات سیاسی و اجتماع یاش را ادای وطیفۀ دینی م یدانست. این نکته نیز اهمیت دارد که بدانیم امام موسی صدر به درجۀ اجتهاد نائل شده بود. م یتوان این گونه در نظر داشت که مجموعۀ اقدامات امام موسی صدر و دیدگاه ها و اظهارات او برخاسته از نگرش و فهم او از اسلام بوده است. از همین جاست که مطالعۀ تفسیرهای او اهمیت م ییابد.
ما برای شناخت نگرش امام به اسلام و برداشت او از آموزه های اسلامی ناگزیر از بررسی دیدگا ههای تفسیری او هستیم. از امام موسی صدر دو جلد تفسیر در اختیار ماست. کتاب پیش روی شما ترجمۀ جلد اول تفسیرهای اوست که در بردارندۀ سور قصار است. این تفسیرها در درس گفتارهای او برای کادرهای جنبش امل ارائه شده است. هدف این درس گفتارها آشنایی ژرفِ کادرها با آموز ههای اسلام بوده است.

کتاب های مشابه

گام به گام با امام 6
گام به گام با امام 6
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 7
گام به گام با امام 7
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 4
گام به گام با امام 4
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 10
گام به گام با امام 10
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 9
گام به گام با امام 9
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 11
گام به گام با امام 11
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 12
گام به گام با امام 12
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
کلمه یکم الله؛ اسم علم
کلمه یکم الله؛ اسم علم
5000 ریال
کلمه یکم الله؛ اس...

امام موسی صدر

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.