ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فجر بیداری( ویژه نامه سی و هفتمین بهار انقلاب)

نویسنده: گروهی از محققین
تهیه کننده ها: آستان قدس رضوی
قیمت: 0 ریال

دیروز فکر نمیکردیم که....
فکرش را هم نمیکردیم! اگرچه امام ره، محکم، باصلابت و با قلبی مطمئن نشانمان دادهبود؛ اما برایمان تصوری دور بود. باور داشتیم که میشود؛ اما نه به این زودیها! فکر نمیکردیم به این زودیها قدرتی شویم روی این کرۀ خاکی: نوروز 1358 ، دوازدهم فروردین، آن روز که با شور و شعفی برخاستها ز عمق جانمان به پای صندو قهای رأی رفتیم و انگشتهای جوهر یمان را نشان هم دادیم و از دیدنش مسرور بودیم، فکر نمیکردیم خیلی زود، سی سال بعد، انگشت اشارۀ جهانیان نشانمان دهد و شهرۀ عالمیان باشیم. قدرتهای شرق و غرب از شدت ترس و نادانی و غرور، تهدیدمان کردند و سبب خیر شدند که پیوسته درخت انقلابمان ببالد و بشکفد و امتی شویم که با ایمان به آخرین پیامبر ص، با اینکه ندیده بودی ماش، زمین هساز حکومتی جهانی باشیم؛ امتی که پیامبر ص در وصفشان فرمودند: «برادران من قومی هستند ]که[ در آخرالزمان ]خواهند آمد[؛ آ نها به من ایمان می آورند؛ درحال یکه مرا ندیده اند... هریک از آ نها بر دین خود پایدار میماند؛ درحال یکه این عمل از دست کشیدن بر خارهای گَوَن در شب تاریک یا دردس تگرفتن آتش برافروخته از درخت گز دشوارتر است. ایشان چون چراغی فروزان در دل تاریک شب میدرخشند. خداوند آ نها راا ز همۀ فتنه های تیره و تار در امان نگه میدارد. » و چه زیباست که پیامبر خدا ص آرزو میکند کاش برادران آخرالزمانی خود را م یدید؛ چراکه ایمان در عصر غیبت مهمتر و وفاداری به مکتب اسلام در عمل و تعهّد ستودنی تر است و برماست که قدر این نعمت را بدانیم. با اینهمه، امیدمان تا ثریا میرود وقتی میشنویم پیامبر ص فرمودند: «اگر علم در ثریا باشد، مردمی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت. »

کتاب های مشابه

رهنما 23: احکام بانوان
رهنما 23: احکام بانوان
0 ریال
رهنما 23: احکام ب...

سید محمد ضیایی،سید مجتبی حس...
رهنما 24: برای فرزندانمان چگونه الگو باشیم؟
رهنما 24: برای فرزندانمان چگونه الگو باشیم؟
0 ریال
رهنما 24: برای فر...

علی قائمی
رهنما 25: چرا امام رضا علیه السلام ولایت عهدی را قبول کرد؟
رهنما 25: چرا امام رضا علیه السلام ولایت عهدی را قبول کرد؟
0 ریال
رهنما 25: چرا اما...

شهید مرتضی مطهری...
رهنما 26: شیخ بهایی؛ فقیه ذوفنون
رهنما 26: شیخ بهایی؛ فقیه ذوفنون
0 ریال
رهنما 26: شیخ بها...

حسین مهدوی پارسا...
رهنما30 : ضیافت ابرار
رهنما30 : ضیافت ابرار
0 ریال
رهنما30 : ضیافت ا...

محمدامین پورامینی...
رهنما 28: حرم در بستر تاریخ
رهنما 28: حرم در بستر تاریخ
0 ریال
رهنما 28: حرم در...

سید ابراهیم موسوی پناه...
رهنما 29: چهل چراغی برای سقف مشترک
رهنما 29: چهل چراغی برای سقف مشترک
0 ریال
رهنما 29: چهل چرا...

محمدرضا احمدی
رهنما 17: عدالت صحابه
رهنما 17: عدالت صحابه
0 ریال
رهنما 17: عدالت ص...

صالح قنادی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.