ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان

انتشارات: الگوی پیشرفت
قیمت: 17000 ریال

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی رشد و تحول معنویت در جوانان انجام شد. بررسی ارتباط معنویت با سایر سازه‌های روانشناختی ازجمله بهزیستی جسمی و روانی و همچنین شناسایی عوامل آسیب‌زا بر معنویت جوانان از دیگر اهداف این پژوهش بود. به‌منظور دستیابی به این هدف، روش بررسی متون مربوطه، انجام شد. در این بررسی نمونه‌ای از مقالات نویسندگان برجسته در زمینه معنویت انتخاب و با استفاده از روش هرمنوتیک، مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل یافته‌ها با استفاده از سازمان‌دهی موضوعی به عمل آمد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد تاکنون دیدگاه‌ها و تعاریف متعددی از معنویت ارائه شده است که از آن جمله معنویت به‌عنوان فرایند سیر و سلوک تلقی شده است که در آن تعالی‌های مستمر به‌سوی منبع قدسی انسان در نظر گرفته شده‌ است. علاوه‌بر این در برخی متون نیز جستجوی امر قدسی به‌عنوان معنویت قلمداد شده است. تعدادی از تعاریف بیشتر بر محصول یک فرایند اشاره می‌کنند که به صورت متصل‌شدن و پیوند خوردن با یک امر متعالی است. افزون بر این تحلیل یافته‌ها نشان داد که نظریه‌های رشد و تحول معنویت ازجمله نظریه فاولر و الکایند، بیشترین تأکید را بر مراحل رشد فرد اعمال می‌کنند. از نظر این پژوهشگران هر طبقه‌ای از رشد مانند مقامی به‌شمار می‌آید که افراد بر طبق آن مرحله و مقام، عمل می‌کنند. هر مرحله بالاتر، به‌طور کیفی از مرحله پایین‌تر پیچیده‌تر و پخته‌تر است. از دیگر یافته‌های این پژوهش پیامدها و موهبت‌های معنویت که در این مقال به آنها اشاره شده است، سلامت جسمی و روانی است که معنویت از طریق سازوکارهای مختلفی بر آنها اثرگذار است. همچنین تحلیل یافته‌ها که معنویت جوانان دچار آسیب و انحراف می‌گردد. این آسیب‌ها را می‌توان به آسیب‌های مرتبط با دوران رشد و تحول فرد، آسیب‌های مربوط به برآورده نشدن نیازهای اساسی در دوران تحول و آسیب‌های مرتبط با کمبود مهارت‌های لازم، تقسیم‌بندی کرد. پژوهشگران از تحلیل یافته‌ها به عوامل مؤثر بر رشد و ارتقاء معنویت آگاهی یافتند که از آن جمله عوامل خانوادگی، مرشدان و راهنمایان مذهبی، دوستان، عوامل فرهنگی و محیط دانشجویی می‌باشند.

کتاب های مشابه

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
20000 ریال
فقه الکترونیک در...

علی اکبر ایزدی فرد...
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
10000 ریال
ارائه چارچوب و مد...

وحیدرضا سلامت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
15000 ریال
تفکر نرم در طراحی...

پیام حنفی زاده
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
20000 ریال
درآمدی بر اهمیت ا...

عادل پیغامی
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
500000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.