ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تبیین معنویت در فرهنگ و ادب فارسی

انتشارات: الگوی پیشرفت
قیمت: 12000 ریال

اصطلاح نوظهور معنویت پیش از این که یک اصطلاح باشد، واژه‌ای در زبان فارسی است، بررسی بسامد مفهومی این واژه و چگونگی کاربرد آن در متون کهن فارسی و ریشه شناسی آن نشان دهندۀ آن است که این واژه نه همواره به شکل « معنویت » بلکه در شکل معنوی و معنا از زمان‌های دور رایج بوده است. در این مقاله درک بار مفهومی معنویت و مشتقات آن از طریق بررسی مفاهیمی صورت می‌گیرد که در تقابل با معنویت، معنوی و معنا قرار دارند. در زبان فارسی دو گستره اصلی مفهومی برای این واژه وجود دارد یکی گستره مفهومی با ایجاد تقابل میان معنوی و لفظی که در حوزه ادب فارسی مطرح است و دیگری گستره مفهومی با ایجاد تقابل بین معنوی و صوری که در حوزۀ عرفان قابل پیگیری است. البته اصطلاح معنوی در متون کهن فارسی این توانایی را داشته است تا به صورت ترکیب‌ با مفاهیم برگرفته از حوزه های مشابه مفهومی و ایجاد روابط همنشینی و جانشینی گستره مفهومی خود را بسط دهد. در مقاله حاضر پس از بررسی مواردی که واژه معنویت عینا در ادبیات کلاسیک فارسی به کار رفته است به بررسی ریشه این واژه و شبکه واژگانی و گستره مفهومی آن می‌پردازیم.

کتاب های مشابه

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
20000 ریال
فقه الکترونیک در...

علی اکبر ایزدی فرد...
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
10000 ریال
ارائه چارچوب و مد...

وحیدرضا سلامت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
15000 ریال
تفکر نرم در طراحی...

پیام حنفی زاده
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
20000 ریال
درآمدی بر اهمیت ا...

عادل پیغامی
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
500000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.