ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 20000 ریال

با توجه به نام گذاری سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف، بررسی جنبه های مختلف این موضوع به گزاره ها، موضوعات و مسائل مختلفی مرتبط است که آگاهی درست از آنها بخصوص اگر همراه با روابط مفهومی منطقی و نظام یافته واژگانی باشددر بررسی ها و پیگیری تفصیلی بحث، بسیار کارآمد و راهگشا خواهد بود.اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف مشتمل است بر واژگان کلیدی مربوط به موضوع یاد شده که از بررسی بیش از 15 عنوان کتاب و بیش از 400 مقاله بدست آمده است.در این مجموعه 1192 عنوان و اصطلاح، گردآوری، سازماندهی و بر اساس روابط مفهومی نظام یافته ارائه شده است تا به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی در مدیریت اطلاعات در بحث الگوی مصرف به محققان، تصمیم سازان و تصمیم گیران کمک کند.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
مقدمه
اصطلاح نامه

کتاب های مشابه

اصطلاح نامه فقه جلد اول / نمایش الفبایی: آب - پوشش زن نمازگزار
اصطلاح نامه فقه جلد اول / نمایش الفبایی: آب - پوشش زن نمازگزار
312000 ریال
اصطلاح نامه فقه ج...

گروهی از محققین...
اصطلاح نامه فقه جلد دوم / نمایش الفبایی: آب - پوشش زن نمازگزار - رضایت به بیع
اصطلاح نامه فقه جلد دوم / نمایش الفبایی: آب - پوشش زن نمازگزار - رضایت به بیع
312000 ریال
اصطلاح نامه فقه ج...

گروهی از محققین...
اصطلاح نامه فقه جلد سوم/ نمایش الفبایی: رضایت به بیع قصاص
اصطلاح نامه فقه جلد سوم/ نمایش الفبایی: رضایت به بیع قصاص
312000 ریال
اصطلاح نامه فقه ج...

گروهی از محققین...
اصطلاح نامه فقه جلد چهارم/ نمایش الفبایی: قصاص - یوم النفر
اصطلاح نامه فقه جلد چهارم/ نمایش الفبایی: قصاص - یوم النفر
312000 ریال
اصطلاح نامه فقه ج...

گروهی از محققین...
اصطلاح نامه فقه جلد پنجم/ نمایش سلسله مراتبی: فقه - خروج رجعی برای حج مستحب
اصطلاح نامه فقه جلد پنجم/ نمایش سلسله مراتبی: فقه - خروج رجعی برای حج مستحب
312000 ریال
اصطلاح نامه فقه ج...

گروهی از محققین...
اصطلاح نامه فقه جلد ششم / نمایش سلسله مراتبی: خروج رجعی برای حج واجب - دفن میت در مشاهد مشرف
اصطلاح نامه فقه جلد ششم / نمایش سلسله مراتبی: خروج رجعی برای حج واجب - دفن میت در مشاهد مشرف
312000 ریال
اصطلاح نامه فقه ج...

گروهی از محققین...
اصطلاح نامه فقه جلد هفتم / نمایش سلسله مراتبی: دفن میت در موقوفات - مسقطات
اصطلاح نامه فقه جلد هفتم / نمایش سلسله مراتبی: دفن میت در موقوفات - مسقطات
312000 ریال
اصطلاح نامه فقه ج...

گروهی از محققین...
اصطلاح نامه فقه جلد هشتم / نمایش سلسله مراتبی: مسقطات خیار معامله با یهودی
اصطلاح نامه فقه جلد هشتم / نمایش سلسله مراتبی: مسقطات خیار معامله با یهودی
312000 ریال
اصطلاح نامه فقه ج...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.